O nas

Megima to zespół ludzi, w którym kreatywność i doświadczenie budują najlepsze rozwiązania…

 

Megima to pasjonaci, dla których praca to ciągłe wyzwanie…

 

Megima to Partner Biznesowy godny zaufania!

 

Sprawiamy, że zakup towarów staje się:

 • miłym dodatkiem do wykonywanej pracy a nie celem samym w sobie
 • przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem
 • momentem, a nie zmarnowanymi w oczekiwaniu na towar godzinami

 

Należymy do wiodącej grupy zakupowej:

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie MEGIMA Adrian Męczyński                                                                                                                                                                                

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: MEGIMA Adrian Męczyński
Kod: 87-134, Miejscowość: Zławieś Mała
Ulica: Honorowych Dawców Krwi 32
Telefon: + 48 667 921 643
E-mail: adrian@megima.pl

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie: MEGIMA Adrian Męczyński jest:

  Pan: Bartosz Męczyński,
  telefon kontaktowy: + 48 601 283 680
  e-mail kontaktowy: adrian@megima.pl,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy MEGIMA Adrian Męczyński;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy MEGIMA Adrian Męczyński, a w szczególności*:
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
  /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
 • ze źródeł publicznie dostępnych;*

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe;*
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy MEGIMA Adrian Męczyński;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy MEGIMA Adrian Męczyński;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
  Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;